En tislinje fra forprosjektet til ferdig kunstgressbane

2. november 2017

Forprosjektgruppa nedsatt.

Gruppa besto av: Nils Martin Sæther, leder, Even Blakstad, Richard Aarø, Margaret Grimstad, Nils Myrvang, Erik Hals.

Mandat:

Hvilket behov for fotballareal har BIL i perioden 2019 –2029?

 • Er eksisterende anlegg tilstrekkelig for å møte et beskrevet behov?
 • Kan eksisterende anlegg utnyttes mer effektivt?
 • Er endring av eksisterende anlegg relevant-helt, eller delvis -for å møte et beskrevet behov?
 • Er ny-anlegg nødvendig for å møte et beskrevet behov?
 • Dersom ny-anlegg anbefales –beskriv størrelse, dekke, plassering og tilknyttet anlegg (lys og andre fasiliteter)
 • Alle anbefalinger skal følges av en veiledende/estimert totalkostnad.
 • Anbefalingen skal følges av en alternativ/sekundær anbefaling.

Det ble avholdt møter i gruppa 23.11. og 11.12. 2017 samt 29.01. og 12.02.2018.

Konklusjon: Forprosjektgruppa konkluderte med at behovet for mere areal til treninger og kamper er stort, spesielt i perioden september-april, og at idrettslaget bør legge kunstgress med lys på dagens gressbane, dette pga. mangel på areal til en helt ny kunstgressbane.

24. mars 2018

Årsmøtet gjorde vedtak ihht. Styrets innstilling slik:

Årsmøtet vedtar en målsetning for Batnfjord IL: Innen utgangen av 2020 skal Batnfjord IL realisere ytterligere fotballareal for å oppnå en større tilgjengelighet for trening og kamp og dermed møte et beskrevet fremtidig behov.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å etablere en prosjektgruppe som gis mandat til å jobbe mot målsetningen som vedtatt.

20.mars 2019

Oppstartsmøte i prosjektgruppa.

Gruppa besto av: Erik Hals, leder, Ole Martin Ask, Ole Johnny Grønset, Richard Aarø, Lisa Marie Nagel Pedersen, Karl Thomas Hals, Endre Dahlen.

Den 20.02.2020 fratrådte Lisa Marie gruppa, og Even Blakstad kom inn samme dag.

Mandat:

Ligger i Årsmøtets vedtak:

Innen utgangen av 2020 skal Batnfjord IL realisere ytterligere fotballareal for å oppnå en større tilgjengelighet for trening og kamp og dermed møte et beskrevet fremtidig behov.

3. april 2019

Møte med NFF v/John Asgaut Flesjå. Fra gruppa: Ole Johnny, Lisa Marie og Erik.

I og med at grunnen er meget god, lanserte John ideen om å benytte et såkalt lukket system der en tar av graset, avretter, legger drenspad og til slutt kunstgresset. Det kan spare oss for flere hundre tusen kroner i grunnarbeid. Han anbefalte også at vi benytter ledlys.

24. april 2019

Møte med Eide/Omegn FK v/Willy Farstad og Stein Erik Blikås. Fra gruppa: Erik.

Her fikk vi en god del nyttig informasjon og tips fra da de la kunstgress på sin grusbane, helt fra hvordan vi skulle gå fram ang. søknadsprosesser til mer praktiske ting.

8. mai 2019

Møte nr. 2 i prosjektgruppa. Alle fra gruppa var til stede.

Fordeling av oppgaver:

Prosjektleder: Erik

Økonomiansvarlig: Richard

Anleggsansvarlig: Endre (+ Ole Jonny)

Dugnadskoordinator: Ole Martin (+ Karl Thomas)

Sponsoransvarlig: Lisa (i samarbeid med SUS, Iren Hope Rønhovde.

Ole Johnny har allerede utført grunnundersøkelser og med få unntak ser dette veldig bra ut.

Dermed kan en si at selve grunnarbeidet så vidt er i gang!

Når det gjelder kunstgresstype og innfyll, så har vi så langt ikke bestemt oss for noe, men det ble allerede på dette møtet diskutert om det finnes andre innfyllstyper enn gummigranulat.

Diskusjonen rundt gummigranulat var allerede i gang i fotball-Norge og den diskusjonen økte på utover høsten i en slik grad at flere kommuner innførte forbud mot å bygge nye kunstgressbaner med gummigranulat. Det ville også komme nye forskrifter fra Miljødirektoratet som vi måtte forholde oss til. Vi bestemte oss uansett å gå videre med planene, men gruppa fikk noe å tenke på!

21. mai 2019

Møte med Gjemnes kommune.

Fra Idrettslaget møtte Ole Solenes samt Erik Hals fra prosjektgruppa.

Fra kommunen møtte Birgit Eliassen, Olav Bjørn Nilssen, Eli Grethe Moen og Vigdis Grefstad.

Olav Bjørn sa at kunstgressbanen er prioritert som nr. 1 i kommunedelplanen noe som betyr at vi kommer øverst på lista mtp. Spillemiddelsøknader.

Kommunen har satt av kr. 70.000.- i 2020 og kr. 70.000.- i 2021 som tilskudd fra kommunen!

Innspill fra Jon Hals i kommunestyremøte om erstatning for 7’er-banen som kommunen vil ta over endrer forutsetningene for tilskudd/erstatning vesentlig.

Vi foreslo en 3-deling av totalen på kr. 7,5 mill., stat (spillemidler), kommune og IL som vil utgjøre 2,5 mill. på hver part.

Ole S. har tatt ansvaret for å lage et utkast til skriv som sendes rådmannen innen 1. juli. Saken vil deretter komme opp som sak, først i formannskapet den 20. august og til endelig vedtak i kommunestyret den 3. september.

 

Orientering frå kommunen v/Olav Bjørn Nilssen:

 • Greit for reguleringsplana om banen blir trekt litt mot klubbhuset
 • Det stemmer at ny reguleringsplan for sjukeheim har satt av areal bak bedehuset til parkering.
 • Ny kunstgrasbane står på prioritetslista i temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv for søknad i 2020. (beløpet er nok i minste laget)
 • Kommunen skal gje ein idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning på prosjektet før innsending av spillemiddelsøknaden. Frist for innlevering av denne til kommunen er 1. nov. Hugs universell utforming!
 • I tillegg må idrettslaget søke om byggeløyve. Hugs nabovarsel, sjekk om lysa kan være ulempe for naboar.
 • Idrettslaget må søke kommunen om å delta med 1/3 av kostnaden. Til denne søknaden må eit realistisk kostnadsoverslag ligge ved.
 • Saka om kommunal støtte bør være sak til kommunestyremøtet den 3. sept. Da må saka være klar før 13. august. Idrettslaget bør ha levert søknaden helst før 1. august.

27. mai 2019

Møte med NFF v/Ove Halvorsen. Fra gruppa: Ole Johnny, Ole Martin, Lisa Marie, Erik.

Vi mener at grunnforholdene er meget gode og at vi derfor ikke behøver skifte ut masse i banen. Halvorsen var enig i det og vi vil av den grunn spare mye penger. Han sa videre at vi heller ikke behøver å ta av jorda på banen, men legge avrettingslaget direkte på gresset med drenerende pad over. Det sparer vi også mye tid og penger på. Klubben til Halvorsen er i gang med å bygge bane på Nes og der bruker de den metoden med anslått byggetid på 9 uker. De benytter Unisport som har kommet lengst med denne metoden og det vil derfor være naturlig at vi innhenter et tilbud fra de, men vi kan i tillegg sjekke pris med et par andre leverandører.

Halvorsen sa videre at spillemiddeltaket er økt til totalt kr. 2,7 millioner, dersom totalprisen ligger på 8,1 mill inkl. moms.

I tillegg sa han følgende angående anbud:

«Før så var det slik at dersom et idrettslag får mer enn 50% av totalkostnaden (eks mva) i offentlig tilskudd (eksempel spillemidler og kommunale tilskudd) så skal det ut på offentlig anbud. Dette gjelder også i dag, MEN bare dersom en anslått verdi av anleggskontrakten er OVER 6.95 mill kr + mva , OG hvor dugnad ikke er medtatt. Dvs at totalkostnaden for en kunstgressbane må være høyere enn 6.95 mill kr eks mva eller kr 8.687.500 inkl mva. Det betyr vel at de fleste kunstgressbaner går fri også om de får mer enn 50% i offentlig støtte.

Det betyr at vi ikke behøver å gå ut på offentlig anbud dersom prisen ikke overstiger kr. 8.687.500.- inkl. moms.»

04. juni 2019

Vi tok kontakt med Unisport v/Marius Ulseth for første gang. Ba om et uforpliktende tilbud. Han sa at han ville ta en tur oppover til oss i løpet av sommeren.

22. juli 2019

Møte med Unisport v/Marius Ulseth. Fra gruppa: Erik

Marius tok noen mål av banen og vil komme tilbake med tegninger etc.

11. september 2019

Møte nr. 3 i prosjektgruppa.

Forberedelser til ekstraordinært årsmøte.

Dersom årsmøtet sier ja, må det forberedes sak til kommunestyret, vi må få på plass forhåndsgodkjenning innen 1.11. og søke om spillemidler. I tillegg ble det avklart med Unisport at vi kan benytte lokale underleverandører.

18. september 2019

Ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet vedtok med stort flertall at idrettslaget skal gå videre med saken, men at 3-delingsmodellen stat/kommune/idrettslaget må ligge som en forutsetning i bunnen.

15. oktober 2019

Møte i formannskapet.

Jon Hals sitt forslag til vedtak:

I forbindelse med bygging av ny parkeringsplass for det nye sykehjemmet overtar Gjemnes kommune Batnfjord Idrettslags 7-erbane på Gnr. 41, Bnr.60 i Gjemnes.

For dette betaler Gjemnes kommune en erstatning på kr. 2.100.000,- til Batnfjord Idrettslag. Gjemnes kommune yter tilskudd til kunstgressbanen på kr. 526.000,-.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

16. oktober 2019

Møte nr. 4 i prosjektgruppa.

Etter vedtaket i formannskapet ser veien videre lys ut og vi må nå jobbe fram mot neste kommunestyremøte og framsnakke prosjektet i alle fora. 

28. oktober 2019

I forkant av kommunestyremøtet, sendte vi inn følgende søknad:

Til Gjemnes kommune.

Søknad om å bygge om eksisterende naturgrasbane til kunstgrasbane inkludert nytt flomlysanlegg på Batnfjord stadion.

Eksisterende bane: Anleggsnummer: 2878

Anleggstype: Fotballbane gras

Anleggsklasse: Ordinært anlegg

Eier: Batnfjord Idrettslag

Org.nr eier: 971374594

Mål: 105 m x 65 m

Kartkoordinator: 62.890535, 7.674777

Byggeår: 1993

1.1: Generell orientering om anlegget.

Høsten 2017 ble det oppnevnt en forprosjektgruppe med Nils Martin Sæther som leder. Gruppa skulle se på hvordan vi kan utvide arealet til fotball og konkluderte med at det beste og det eneste alternativet er å legge kunstgress på eksisterende gressbane pga. knapphet på areal.

Interessen rundt idrettslaget generelt og fotballen spesielt er økende, det viser bla. økningen i antall lag de senere årene. Klubben kan derfor ikke lenger leve med dagens anleggssituasjon da vi ser på et godt aktivitetstilbud som en viktig del innen folkehelsen og som et viktig tilbud for hva kommunen kan tilby sine innbyggere. Vi kan ikke komme i en situasjon der vi må avvise spesielt barn og ungdom fra å delta pga. for dårlig anleggskapasitet.

Det er gjennomført en behovsanalyse som viser at det pr. i dag er et udekket behov til trening og kamper på 1098 timer pr. år. Ved å legge kunstgress på gressbanen vil dette udekte behovet være dekt opp. En vil i tillegg ha noe ledig kapasitet, men all erfaring viser at der det blir bygd kunstgressbane der øker aktiviteten og da vil den ledige kapasiteten bli oppspist.

Anlegget er pr i dag universelt utformet og tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder både adkomst med bil til selve anlegget, adkomst til banen og tribunen og adkomst til klubbhuset, handicaptoalettet og garderobene. Det vil bli satt av 2 biloppstillingsplasser for bevegelseshemmede ved klubbhuset. Disse plassene vil bli merket med skilt.

Banens størrelse vil bli 100 x 64 meter som er standard størrelse for baner i breddefotballen. Brutto baneareal vil bli 74 x 110 meter + 2,5 x 24 meter, totalt 8.200 m* som inkluderer sikkerhetssoner, areal for innbytterbenker og stasjon for å børste av granulat. Det vil bli fast oppmerkede baner for 9’er-fotball og 7’er-fotball i banen. Viser ellers til geometrisk utforming og mål, vedlegg 5.

Entreprenør skal i sitt tilbud medta, spesifisere og gi pris på alt arbeid og materiell som er nødvendig for å tilfredsstille krav i denne beskrivelsen, samt krav fra Norges Fotballforbund (NFF) og Kulturdepartementet (KUD) mht. oppbygging, toleranser, kvalitet, oppmerking, sikkerhetssoner og tekniske anlegg.

Miljø og materialvalg:

Batnfjord IL har i samarbeid med Norges Fotballforbund vurdert typer kunstgress og typer ifyll. Med bakgrunn i dagens kvalitet på SBR (gummigranulat), priser og usikkerhet på kvalitet på alternative granulater av organisk innfyll og kvalitet på kunstgress uten granulat har vi besluttet at bane med SBR granulat er det vi ønsker på vår kunstgressbane. Dette er også basert på at vi bygger med de tiltak som er foreslått i den nye forskriften som kommer 01.01.2020. Det betyr bla alt det skal settes opp en 20 cm høy ringmur i betong rundt hele banen med nettinggjerde oppå. Dette for å unngå at granulat kommer på avveie utenfor anlegget. Det skal også settes av plass til snødeponi slik at en kan ta igjen granulatet når snøen smelter og spre det utover banen igjen.

Det tilbudte kunstgress-system skal være lab.godkjent iht gjeldene funksjonskrav iht Nordisk Standard og felttestes etter det. Godkjent labtest skal følge tilbudet. Jevnhet på banen skal være iht gjeldene krav dvs maks 10mm på en 3m retthold.

Leveransen skal omfatte komplett produkt klar til bruk. Opplæring av personale og brukermanual skal være medtatt.

Garantitid settes til 5 år fra godkjent felttest. Garantien skal inkludere at banen skal kunne godkjennes ihht Nordisk Norm etter 5 år.

FDV-dokumentasjon leveres senest ved ferdigstillelse.

Det kreves at leverandøren har et kunstgress-system som er miljøvennlig. Bekreftelse på at kunstgresset er miljøvennlig og at 100 % kan resirkuleres skal dokumenteres.

Lysanlegg: Det skal settes opp 6 master, 3 master på hver side av banen, anslagsvis 14-16 meter over banenivå. Belysningsstyrke 200LUX – 100-200LUX, ellers ihht. NS-EN 12193. Lysene kan styres slik at en kan lyse opp kun deler av banen ut ifra behov.

Økonomi

Totalt vil anleggskostnadene bli kr. 7.900.000.-. Dette inkluderer alt grunnarbeid, drenering, baneoppbygging, gjerde, porter og sluser, ballfangernett, fotballmål, kunstgress og flomlys med kabelgrøfter og fundamenter. I tillegg er det satt av kr. 90.000.- i pålagt felttest og vedlikeholdsutstyr. Viser til vedlegg nr. 2.

 

Finansiering:

Spillemidler: kr. 2.633.000.-

Erstatning og tilskudd fra kommunen: kr. 2.626.000.-

Idrettslagets andel: kr. 2.641.000.-

Idrettslagets andel spesifisert:

Sponsor: kr. 1.000.000.-

Dugnad: kr. 800.000.-

MVA – kompensasjon: kr. 500.000.- (estimert)

Lån: kr. 341.000.-

Driftskostnader pr. år - estimat:

Mannskap og maskiner, kr 85.000

Dyprens (innleid) kr 20.000

Etterfyll gummigranulat kr 5.000

Lys kr 20.000

Til sammen: kr 130.000

Basert på erfaringstall fra tilsvarende anlegg.

Anleggsbyggingen er planlagt våren 2020 og beregnes ferdig i juni 2020.

Vedlegg:

 1. Beregningsmodell
 2. Kostnadsoverslag
 3. Oversiktskart
 4. Situasjonsplan
 5. Geometrisk utforming og mål

 

Med vennlig hilsen

BATNFJORD IDRETTSLAG

Ole Solenes, leder

Erik Hals prosjektleder

 

29. oktober 2019

Kommunestyremøte

Etter at formannskapet gikk inn for den foreslåtte 3-delingsmodellen, var vi optimistiske mtp. et positivt vedtak i kommunestyret 29.10., men den gang ei!

De gikk inn for rådmannens forlag med å gi et tilskudd og erstatning på kr. 1.500.000.-.

Noen saklige argumenter hadde motstanderne ikke, de ville bare ikke gå inn for forslaget. Når BIL’ årsmøte sier klart hva prosjektet koster og at kommunen må være med på 1/3-del så kunne de like godt ha sagt NEI. Vi er ikke sikre, men det spørs om de forstår hva de har gjort mht den økonomiske rammen.

I kommunestyremøtet der saken ang. ny kunstgressbane ble behandlet kom det flere påstander som det settes spørsmålstegn ved. Det ble det bl.a hevdet fra SV at ungdomsrådet gikk imot bane med gummigranulat. Saken var IKKE behandlet i ungdomsrådet, men sa at dersom det finnes alternativ til gummigranulat, måtte vi bruke det.

4. november 2019

Møte nr. 5 i prosjektgruppa. 

Hvordan forholder vi oss til vedtaket i Gjemnes kommunestyre, tirsdag 29.10.19, om å støtte prosjektet med 1,5 millioner?

I formannskapsmøte tirsdag 5.11.19 vil det bli fremmet et forslag om at partene avgjør erstatning for treningsbanen ved skjønn. Dvs at hver part peker ut sin representant og at disse to fastsetter et erstatningsbeløp. Hvis partene går for at erstatningsbeløpet fastsettes ved skjønn forplikter dette partene.
Hvis ikke formannskapet vedtar dette forslaget, må Batnfjord IL på banen og begjære at erstatningsspørsmålet bringes til skjønnsbehandling, alternativt en uhildet takstvurdering.

10. desember 2019

Kommunestyremøte.

Etter at styret ved leder sendte inn klage på kommunestyrets vedtak fra kommunestyremøte den 29.10., der vi anmodet om at saken måtte tas opp på nytt, ble saken tatt opp igjen den 10.12.

Her gikk kommunestyret inn for en tilleggsbevilgning på kr. 1.100.000.-, dvs. at vi får totalt kr. 2.626.000.- fra kommunen i erstatning og tilskudd!

11. desember 2019

Møte nr. 6 i prosjektgruppa.

I dag kom det kake på bordet for å feire vedtaket i kommunestyremøtet dagen før! Jon Hals var også med på kakefesten og vi kan, takket være hans forslag og argumentasjon i tillegg til klagen fra styret, feire at saken til slutt fikk et positivt vedtak.

 

Orientering fra leder Ole Solenes:

Tirsdag 10.12. vedtok Gjemnes kommunestyre en tilleggsbevilgning på 1,1 mill kr. Dermed er den kommunale støtten på 2,6 mill kr. 

Per 10.12. legger Batnfjord IL til grunn at prosjektet kan realiseres etter den såkalte tredelingsmodellen. Tredelingsmodellen betyr at prosjektet finansieres av tre like hovedelementer; kommunal støtte, statlig støtte(spillemidler) og idrettslagets del.

 

På sensommeren hadde prosjektet i Batnfjord IL en relativt konkret plan for et målbevisst arbeid gjennom høsten. Denne planen har avventet prosessen knyttet til kommunal støtte, men nå er vi i gang!

 • Batnfjord IL har levert søknad om spillemidler. Den søknaden må anrikes og kvalitetssikres fram mot frist 15. januar. 
 • Representant for leverandøren Unisport kommer i møte med prosjektgruppa torsdag 19. desember. Til dette møtet inviteres også lokale underleverandører for anlegg, betongarbeider og elektromontasje. 
 • Batnfjord IL vil henvende seg til eksisterende og nye sponsorer i januar 2020. Batnfjord IL har målsetting om å finansiere en million kroner basert på sponsorer, gavemidler og samarbeidspartnere. 
 • Innen utgangen av februar 2020 skal prosjektet ha en detaljert og avtaleforankret plan for byggefasen.

19. desember 2019 

Møte nr. 7 i prosjektgruppa.

Møte med Unisport. Avtale mellom BIL og Unisport inngås.

Byggherre ønsker etter anmodning fra prosjektgruppa å benytte lokale firmaer på grunnarbeid, betongarbeider og elektromontasje som underentreprenører til Unisport.

Vi har inngått avtale med følgende firmaer:

Grønset Maskin v/Ole Johnny Grønset, grunnarbeid

Bøifot Elektro v/Magne Halset, elektromontasje

Jan Ståle Astad, betongarbeid

21. januar 2020

Møte nr. 8 i prosjektgruppa.

På dette møtet ble Bioflex lansert for første gang, og vi diskuterte om vi skulle ha bioflex innfyll eller gummigranulat. Bioflex er ca 300.000.- dyrere, men dette tas inn igjen og vel så det da bioflex nesten ikke har behov for etterfylling slik gummigranulat har.

Vi diskuterte også en del praktiske ting mtp. grunnarbeidet, gjerde med murkant eller treramme nederst osv.

Vi bestemte oss for å gå for Saltex Legacy kunstgress med Bioflex innfyll.

Vi gikk også inn for å bygge et gjerde rundt hele banen og i utgangspunktet en mur under på 10 cm, men denne frafalt vi i og med at det ikke settes krav om murkant når vi nå har valgt bort gummigranulat. Vi valgte isteden å legge ei 20 cm høy treramme nederst på gjerdet slik at banen med sikkerhetssoner ble lukket. Dette sparte vi mye penger på.

Vi valgte også å gå for 6 lysmaster da 4 lysmaster som noen har valgt viser seg å spre lyset for dårlig.

8.-9. februar 2020

Studietur til Uddevalla.

Prosjektlederen var sammen med fire andre klubber med Unisport til Uddelvalla i Sverige for å se og prøve kunstgressbanen til Sirius. De hadde som den eneste banen i Norden pr. da med Bioflex som innfyll. Alle som var med var enige om at dette gresset og dette innfyllet var veldig bra og et fullgodt alternativ til gummigranulat når det gjelder egenskaper, prestasjon, sikkerhet og ikke minst det miljømessige.

Bl.a. var det med tre spillere fra Stjørdals-Blink som spiller i OBOS-ligaen, og de var veldig fornøyde med banen. (Stjørdals-Blink ble for øvrig den første klubben i Norge med 11’er-Saltex Legacy kunstgress og Bioflex innfyll. De åpnet banen i mai 2020. Vi fikk den tredje 11’er-banen av samme type i Norge (så vidt «slått» også av Tolga).

 

18. februar 2020

Møte nr. 9 i prosjektgruppa.

Ole Johnny og Jan Ståle har sendt inn sine anbud til Unisport, Magne sender i løpet av uka.

Det blir noe merarbeid på banen da det er litt for stor høydeforskjell fra midten av banen og ut mot kantene da kravet er max 1 % fall. Det betyr bla at gresset må tas av og banen »flates» ut.

5. mars 2020

Møte nr. 10 i prosjektgruppa

Har mottatt endelig tilbud fra Unisport. Totalt var tilbudet på kr 7.963.460,- inkludert mva. Vi anbefalte styret å si ja til tilbudet noe de gjorde den 11. mars.

28. april 2020

Møte nr. 11 i prosjektgruppa.

Ole orienterte om hva han har gjort siden siste møte.

 • Jobbe fram og signert selve Kontrakten med Unisport
 • Samarbeidsavtaler med bankene, det har gått veldig bra
 • Jobba inn mot kommunen, meget bra samarbeid, spesielt med Vigdis Grefstad

Det gjenstår kun noen få detaljer før alt er klartgjort til å starte opp med grunnarbeidet.

Richard får tilgang på alle inn- og utbetalinger slik at han kan følge med og orientere gruppa underveis.

Endre får sammen med Even i oppdrag å dokumentere byggeprosessen med bilder etc. Det ble bla bestemt å opprette ei facebook – side.

30. april 2020

Jan Ståle Astad starter opp med å bygge 6 fundamenter til lysmastene.

Dermed er vi i gang for alvor!

 

4. mai 2020

Ole Johnny starter opp med å ta av gresset og deretter å grave drensgrøfter. Dermed er vi i full gang med selve grunnarbeidet også.

 

5. mai 2020

Pressetreff. TK og RB til stede, intervju med NRK/MR i morgensendingen.

Vi fikk flotte oppslag i begge lokalavisene og det medførte at flere klubber tok kontakt for å høre mer om prosjektet vårt.

 

11. mai 2020

Det snør!

Uka startet med snøvær og det fortsatte å snø hele uka, noe som forsinket arbeidet, bla med avretting av banen.

At vi kunne få noen forsinkelser i disse koronatidene var vi forberedt på, men at det var snøen som skulle skape problemer midt i den siste vårmåneden, det hadde vi ikke kalkulert med!

Arbeidet ble gjenopptatt igjen den 18.5.

2. juni 2020

Dugnaden starter opp. Det skal settes opp gjerde rundt banen samt å montere ei treramme nederst på gjerdet. I tillegg skal det monteres ballfangernett bak begge målene. Innbytterbenkene som vi vedtok å flytte over på andre siden av banen skal males/beises.

Det har også kommet innspill om å montere en tribune (Fått tilbud fra Norgestribunen på Åndalsnes), men dette må evt. tas på et senere tidspunkt.

Ole Martin organiserer dugnaden.

18. juni 2020

Møte nr. 12 i prosjektgruppa

Status så langt:

Grunnarbeidet nærmer seg slutten, avrettinga ferdig 19.06.

Lysarmaturer og koblinger er på plass, og lyset fungerer som det skal. Det skal monteres et panel for styring av lyset inne på materialrommet.

Dugnaden har gått greit, men den ble mer omfattende enn planlagt. Seniorene har spilt en vesentlig rolle for at dugnaden har gått så bra som den har gjort.

Det som gjenstår er å ferdigmontere porten og resten av gjerdet inn mot porten. I tillegg skal 2-3 sluser ferdigmonteres/sveises og innbytterbenkene skal beises/males.

Vi inngikk en 5-årig vedlikeholdsavtale med Unisport, en avtale som gjelder både 11’er-banen og 7’er-banen ved skolen.

Vi får tildelt kr. 1.317.000.- i spillemidler i 2020 og samme beløpet i 2021. Vanligvis er det flere års ventetid på utbetaling av spillemidler, men pga. koronasituasjonen ønsker staten å forsere tilskuddene i år.

Økonomien ellers ser bra ut og en ser for seg å ha nedbetalt hele anlegget innen utgangen av 2021.

22. juni 2020

I dag skulle jobben med å legge på kunstgresset starte, men pga. forsinkelser et annet sted, var ikke 4-mannslaget klart. Det ble også litt komplikasjoner mtp. at Unisport måtte hente et nytt lag fra Slovakia som måtte i 10 dagers karantene pga koronapandemien. Da kommunelegen ikke var å treffe for å gi sine anbefalinger ang. å jobbe i karanteneperioden, endte det med at et lag fra Larvik ble flyttet og opp til oss for å unngå ytterligere forsinkelser.

24. juni 2020

En siste befaring av Marius sammen med Ole Johnny. Banen ser veldig bra ut og er etter litt korrigeringer på begge sider av banen klar for legging av kunstgress. Her har det vært gjort en fantastisk flott jobb!

Gjerdet rundt er på plass, det gjenstår noe sveising i slusene samt at innbytterbenkene ikke er malt.

29. juni 2020

Da har 4-mannslaget ankommet og legging av kunstgresset kan starte opp.

Etter 3 uker med temperaturer på 25-30 grader, fikk vi et værskifte søndag 28.06. om kvelden. Mandag 29.06. var det oppholdsvær, det skal det være også på tirsdag og onsdag. Etter det er det meldt en god del regn, så vi er spente på om arbeidet som er beregnet til 7-8 dager må avbrytes hvis det regner for mye.

30. juni 2020

Arbeidet med å legge gresset er i full gang og rundt kl. 14.00 var 2/3 av gresset på plass. Vinden skapte noen problemer fordi paden som ble lagt ned ble tatt av vinden flere ganger. Det medførte noe ekstraarbeid for arbeiderne som måtte løpe rundt omkring for å samle opp paden, men de fikk etter hvert kontroll på situasjonen.

 

1. juli 2020

I dag kom Marius Ulseth fra Unisport sammen med sjefen for 4-mannslaget på befaring av banen. I løpet av dagen hadde de lagt ut gress på hele banen og limt alle skjøter! Det var effektivt, men de valgte å jobbe langdag da værmeldingene ikke var så bra for torsdag og fredag.

5. juli 2020

Søndag 5. juli er en merkedag for idrettslaget. Da ble selve banen ferdigstilt etter iherdig innsats fra arbeidslaget, og treningene kunne begynne!

 

9. juli 2020

Møte nr. 13 i prosjektgruppa.

Her ble selve overtagelsesforretningen gjennomført mellom Unisport og idrettslaget/prosjektgruppa. Vi fikk en grundig gjennomgang av krav til rutiner og vedlikehold av anlegget.

Unisport ved Marius Ulseth ga stor honnør til gjennomføringen av prosjektet fra de lokale entreprenørene, prosjektledelsen og alle andre som har bidratt med dugnadsarbeid under ledelse av Ole Martin Ask.

22. august 2020

Offisiell åpning av den nye kunstgressbanen.

Pga. koronasituasjonen ble det lagt opp til en noe amputert åpning, men det ble en god del takketaler og blomsteroverrekkelser. J17-kamp mot Dahle/Nordlandet (6-2 til BIL) sto også på menyen. Om kvelden inviterte styret alle som har vært med på å realisere anlegget på Pub-kveld i klubbhuset.

Dermed var prosjektgruppas arbeid over og vi er både stolte og glade over å kunne overlevere anlegget til idrettslaget.

Totalt kostet anlegget 8,1 millioner, og vi brukte ca 800 dugnadstimer inkludert nesten 300 timer på selve anlegget.

                                                   

                                                                Lykke til og ta banen i bruk!

 

Med hilsen

Prosjektgruppa

Ole Martin Ask, Ole Johnny Grønset, Richard Aarø, Lisa Marie Nagel Pedersen, Karl Thomas Hals, Endre Dahlen og Even Blakstad.

 

Erik Hals
Leder av gruppa