I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 FORMÅL

 1. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske
  og paralympiske komité (NIF).

 2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
  aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


§ 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING

 1. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 2. Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

 3. Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets idrettskrets,
  hører hjemme i Gjemnes kommune, og er medlem av Gjemnes idrettsråd.

 4. Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
  regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen
  lov.


§ 3 MEDLEMMER

 1. For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
  1. akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
   regelverk og vedtak.
  2. ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
   organisasjonsledd i NIF.

 2. Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak
  treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to
  uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
  klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er
  mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre
  vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to
  uker.

 3. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

 4. Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets
  regelverk og vedtak.

 5. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 6. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
  medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
  medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

 7. a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en
  periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med
  bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
  skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

  b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles
  av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets
  behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt,
  og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

  c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen
  innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre,
  som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom
  vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets
  vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

 8. Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
  medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER


Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.


II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE


§ 5 KJØNNSFORDELING

 1. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
  årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
  Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
  medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det
  velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der
  det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved
  beregningen av kjønnsfordelingen.

 2. Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal
  styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte
  der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv.
  blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

 3. Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle
  til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

 4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
  bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
  dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet.
  Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.


§ 6 GENERELLE REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET, FORSLAGSRETT MV.

 1. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
  idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det
  samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i
  overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §
  16.

 2. Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3),
  har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver
  med kontrakt og medlemskap i laget.

 3. Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:
  medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

 4. Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

 5. Forslagsrett:
  1. Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  2. Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
  3. Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
  4. Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
  5. Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

 6. Talerett:Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.


§ 7 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT FOR AREIDSTAKER OG OPPDRAGSTAKER

 1. En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i
  idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
  ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke
  gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

 2. En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
  årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke
  velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd
  representasjonen skjer.

 3. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som
  kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

 4. Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
  medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til
  å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

 5. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt
  eller oppnevnt.

 6. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
  bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det
  kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.


§ 8 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT FOR ANDRE PEROSNER MED TILKNYTNING TIL IDRETTSLAGET

 1. Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk
  interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv.
  innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder
  styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person
  som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for
  styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv,
  ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
  ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 2. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
  oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede
  organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med
  tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 3. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt
  eller oppnevnt.

 4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
  bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det
  kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen

§ 9 INHABILITET

 1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
  tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
  a) når vedkommende selv er part i saken,
  b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
  nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
  c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer
  med en part,
  d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i
  et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til
  å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på
  om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for
  vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til.
  Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

 3. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
  underordnet i idrettslaget.

 4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
  oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
  kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
  vedkommende viker sete.

 5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 6. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 7. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

 8. Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.


§ 10 VEDTAKSFØRHET, FLERTALLSKRAV OG PROTOKOLL

 1. Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når
  et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
  stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 2. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig
  saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer
  med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin
  tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
  saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere
  med hverandre.

 3. Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 TILLITSVALGTES REFUSJON AV UTGIFTER. GODTGJØRELSE

 1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
  vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

III. ØKONOMI

§ 12 REKNESKAP, REVISJON, BUDSJETT MV.

 1. Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

 2. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget
  følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret,
  velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5
  millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid
  engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse
  lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité
  med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

 3. Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i
  fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 4. På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
  resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med
  grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
  gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
  underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet
  bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 5. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom
  idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

 6. Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er
  sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån
  og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 7. Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig
  omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av
  årsmøtet.

  IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 ÅRSMØTET

 1. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av
  mars måned.

 2. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
  eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
  idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres
  tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal
  det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.
  Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før
  årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
  årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
  innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er
  saker som ikke kan behandles.

 4. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
  personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent
  for medlemmer.

 5. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
  som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom
  årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
  minimumsdeltakelse.

 6. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke
  er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan
  behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning
  av saklisten.

§ 14 LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.


§ 15 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
  fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. Årsmøtet kan fastsette øvre
  grense for treningsavgift.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) Fire styremedlemmer og en varamedlem
  c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) To revisorer.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
  velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til
  stemmetall.


§ 16 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

 1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
  truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer
  enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal
  anses som ikke avgitt.

 2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om
  det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
  stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
  kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og
  stemmene anses som ikke avgitt.

 3. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de
  avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
  stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha
  mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
  vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
  omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas
  så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt
  som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
  loddtrekning.

 

§ 17 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 1. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14
  dagers varsel etter:
  a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
  b) Vedtak av styret i idrettslaget.
  c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
  d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

 2. Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen
  forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
  internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt
  innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen
  forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
  saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være
  gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

 3. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
  stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht.
  denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
  innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 4. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i
  vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 5. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
  under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære
  årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18 IDRETTSLAGETS STYRE

 1. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet
  mellom årsmøtene.

 2. Styret skal bl.a.:
  a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar
  med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet
  organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende
  organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
  økonomistyring.
  c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
  utarbeide mandat/instruks for disse.
  d) Representere idrettslaget utad.
  e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
  f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 19 GRUPPER OG KOMITEER

 1. Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal
  legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
  årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av
  valgkomiteen.

 2. Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse
  skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
  idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

 3. Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å
  opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
  a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
  på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen.
  Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter
  forslag på kandidater fra gruppen.
  b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter
  en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret
  med minst én ukes frist.
  c) Det årlige møtet skal:
  i. Behandle regnskap.
  ii. Behandle gruppens årsberetning.
  iii. Fastsette budsjett.
  iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
  v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
  d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
  e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten
  hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER ETTER KAMP- OG
KONKURRANSEREGLER, STRAFFESAKER OG DOPINGSSAKER

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 LOVENDRING

 1. Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
  etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
  BIL lov side 14 av 15

 2. Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
  vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.
  Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

 3. I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å
  unngå motstrid med NIFs regelverk.

 4. Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene
  følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 22 OPPLØSNING. SAMMENSLUTNING. ANNET OPPHØR

 1. Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir
  oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre
  måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 2. Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak
  om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i
  samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

 3. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler
  etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget
  skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt
  ordinære årsmøte for behandling av saken.

 

Signert av de samme medlemmer som ble valgt til å signere årsmøteprotokoll 30. mars 2017