Hospitering er en ordning for å kunne tilby treninger til et nivå som passer, samt skape videre utvikling til de med spesielt gode ferdigheter. Ved hospitering må spiller trene og spille kamper fullt ut på eget lag. Ved hospitering skal begge trenere være enige om hvilke spillere dette gjelder, og foreldre må samtykke i hospiteringen.

Enkelte lag samarbeider på tvers av årstrinn for å kunne stille lag, eller lag nummer to. Hos disse anbefales det at noen treninger er felles for å skape et samhold i dette laget. Det er viktig at lån av spillere fra yngre lag, gjøres på en åpen og god måte. Det er trenerne lagene imellom som styrer dette. Når det skal lånes spillere fra en yngre klasse, er det naturlig at dette er de spillerne med best ferdighet. Det viktigste er at trenerne har en god dialog og at trenerne i fellesskap kommer frem til gode hospiteringsløsninger. Klubben skal hjelpe til med å sette trenere i kontakt, blant annet på trenerforum og lignende tiltak.

Hospiteringsregler:

  • De som hospiterer skal ikke gå foran de som er på laget til vanlig.
  • Det bør være spillere som dominerer både på trening og i kamp i egen aldersgruppe, og som viser stor innsats og interesse for fotball.
  • Det bør være spillere som viser motivasjon og ferdigheter, og at foreldrene støtter opp om dette.
  • Det bør stilles forventninger om god holdning og god oppførsel (Fair Play).
  • Hospiteringsavtale skal være utfylt og signert av trenere, foreldre og trenerkoordinator.