Batnfjord Idrettslag får dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark til følgende:
• Opparbeiding og preparering av skiløyper etter trasée inntegnet på vedlagte kart i samsvar med forskriiffttene§ 3 e. Her under også transportbehov og løypepreparering i samband med enkeltarrangement i området.
• Ervervsmessig transport til hytter på Silsetfjellet etter trasée inntegnet på kart i samsvar med forskriftene §5.
• Løyvet gjelder for perioden 01.01.2022 -– 31.12.2025

Gjemnes kommune sin sak 22/00064-14